ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า Dimple
สินค้า/บริการ สุราวิสกี้ สุรา สุรากลั่น
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท ไอลอว์เอเชีย จํากัด
ที่อยู่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ห้อง 1702 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2 048 2534 โทรสาร: +66 2 015 2536

319 Chamchuri Square Building,
Floor 17th, Unit 1702, Phayathai Road,
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District,
Bangkok, 10330 Thailand
Tel: +66 2 048 2534 Fax: +66 2 015 2536
ผู้ติดต่อ 1.คุณเสาวลักษณ์ ล้ำเลิศ
มือถือ: 062 289 1516
E-mail: Saowaluck.L@ilawasia.com

2.คุณธัชพร เนตรประเสริฐกุล (เพลง)
มือถือ: 089 053 1969
Email: Tatchaporn.N@ilawasia.com

3. คุณวริศรา ศาลางาม (ป๋อมแป๋ม)
มือถือ: 087 566 0342
Email: Warisara.S@ilawasia.com

4. คุณธนเดช อังคะนาวิน (แมน)
มือถือ: 085 614 5952
Email: Thanadetch.A@ilawasia.com
เว็บไซต์ http://ilawasia.com/
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ ดิอาจีโอ แบรนด์ส บี.วี. Diageo Brands B.V.
สัญชาติ เนเธอแลนด์
ที่อยุ่ โมเลนเวิร์ฟ 10-12, 1014 บีจี อัมสเตอร์ดัม, ประเทศเนเธอแลนด์
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.