ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า AdGARD
สินค้า/บริการ กาวที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ นายสุพจน์ อัมพวา
ที่อยู่ เลขที่ 16/6 หมู่10 ซอยวัดกำแพง ถนนพิบูลย์สงคราม ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรี
โทรศัพท์ 0 2985 8388
ผู้ติดต่อ นายสุพจน์ อัมพวา
โทรศัพท์ 0 2985 8388
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด AdheSeal Company Limited
สัญชาติ ไทย
ที่อยุ่ เลขที่ 44 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 27 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2877 9935
เว็บไซต์ www.adheseal.com
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.