ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า TELLUS
สินค้า/บริการ น้ำมันหล่อลื่น จารบี น้ำมันจุดเพื่อเกิดแสงสว่างและความร้อน เบนซิน ของเหลวใช้หล่อลื่นช่วยในการตัด น้ำมันใช้ในการสันดาป น้ำมันที่ใช้ผสเป็นพื้นในกระบวนการผลิตน้ำมันที่ใช้ในอุตสาหกรรม น้ำมันก๊าด น้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซลีน น้ำมันดีเซล น้ำมันที่ใช้ในขบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่อง เรพออยใช้ในทางอุตสาหกรรม
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 719 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2639 1955-6 โทรสาร 0 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th

719 Si Phya Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2639 1955 Fax.: +66 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th
ผู้ติดต่อ นายพีรพล แก้วด้วง
Mobile: + 66 (0) 81 657 1107

นายวชิระ สาระจันทร์
Mobile: 0816478270

นายวันชัย ผาไธสง
Mobile: 0922485849
เว็บไซต์ www.dsb.co.th
หมายเหตุ นายรุทร นพคุณ
T. 02-639-1955 #257
เจ้าของสิทธิ Shell Brands International AG
สัญชาติ สวิตเซอร์แลนด์
ที่อยุ่ บาเรอร์มัตเต 6340 บาร์ สวิตเซอร์แลนด์
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.