ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า หวัง เหล่า จี๋
สินค้า/บริการ เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย สมัครและเพื่อน จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 122 ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2224 2084, 0 2224 2130, 0 2224 6169 โทรสาร 0 2226 1346
ผู้ติดต่อ
เว็บไซต์
หมายเหตุ
เจ้าของสิทธิ กว่างโจว ฟาร์มาซูติคอล โฮลดิ้ง Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited
สัญชาติ จีน
ที่อยุ่ 45 ถนนซาเหมียนเหนือ เขตลี่เหวิน กว่างโจว กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.