ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า CISCO
สินค้า/บริการ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์สำหรับใช้ในการต่อเชื่อมกัน จัดการ รักษาความปลอดภัย และใช้งานซึ่งเครือข่ายสื่อสารและ ระบบโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ โทรศัพท์ หูฟังโทรศัพท์แบบสวมศีรษะ เครื่องช่วยงานส่วนตัวระบบดิจิตอล เพจเจอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ใช้กับระบบ LAN แบบไร้สายเพื่อการส่งถ้อยคำ ข้อมูล เสียง และภาพ ซอฟท์แวร์ใช้ประมวลผลการเรียกเข้าเพื่อการส่งผ่านจราจรของข้อมูล ภาพ และเสียง วัสดุใช้ในการสอน ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือคู่มือในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ หนังสือแนะนำ ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ วัสดุใช้ในการทดสอบในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ นิตยสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ โทรทัศน์ เครื่องเสียงสเตอริโอ เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเล่น ซีดี เครื่องช่วยจัดเส้นทางติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องเชื่อมต่อข่ายงานคอมพิวเตอร์ระหว่างกัน (ประตูสื่อสาร) สวิตช์ไฟฟ้า เครื่องขยายขอบเขตการเข้าถึงเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร กล้องวีดีโอผ่านระบบอินเตอร์เน็ท เครื่อง คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่ควบคุมงานพิมพ์จากผู้ใช้ทั้งหมดบนเครือข่าย ชุดเครื่องปลายทางการสื่อสารที่ประกอบ ด้วยคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ/หรือคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์เพื่อใช้ในการสื่อสารและ/หรือ การส่งภาพ เสียง ข้อมูล วิดีโอเกมและโทรศัพท์ เครื่องจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และ/หรือ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ตัวเชื่อมประสานใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างกันของคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ เครื่อง เสียงสเตอริโอ เครื่องเล่นเกม เครื่องใช้ในบ้านและ/หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เครื่องใช้ในการบันทึก จัดการ ส่ง และตรวจดูใหม่ซึ่งแฟ้มข้อมูลเสียง การ์ดวงจรเชื่อมประสานในระบบเครือข่าย สายเคเบิ้ลใช้ในระบบ เครือข่าย ตัวปรับต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์แวร์ที่มีหน้าที่การใช้งานเพื่อรักษา ความปลอดภัยของเครือข่ายมีระบบไฟร์วอลหรือด่านกันการบุกรุกเข้าเครือข่าย มีการเข้ารหัสลับข้อมูล และ/หรือ มีการทำงานร่วมกับกับโปรโตคอลที่ใช้รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์และคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ใช้ในการส่ง เก็บ จัดการ รวบรวม และเข้าถึงข้อความที่เป็นเนื้อหาและข้อความเสียงผ่านทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ใช้ในการส่ง เก็บ จัดการ รวบรวม และเข้าถึงข้อความที่เป็น เนื้อหาและข้อความเสียงผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ฮาร์แวร์และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ใช้ใน การส่ง เก็บ จัดการ รวบรวม และเข้าถึงข้อความที่เป็นเนื้อหาและข้อความเสียงผ่านทางเครื่องเพจเจอร์ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ใช้ในการส่ง เก็บ จัดการ รวบรวม และเข้าถึงข้อความที่เป็นเนื้อหาและ ข้อความเสียงผ่านทางเครื่องช่วยงานส่วนตัวระบบดิจิตอล คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์และคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ใช้ ในการส่ง เก็บ จัดการ รวบรวม และเข้าถึงข้อความที่เป็นเนื้อหา และข้อความเสียงผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในและทั่วโลก เครื่องบันทึกวีดีโอระบบดิจิตอล กล่องรับสัญญาณ เครื่องโทรทัศน์ระบบเคเบิลทีวี ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์สำหรับใช้ในระบบเคเบิลทีวี ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สำหรับใช้ในระบบการกระจายเนื้อหาสาระ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์สำหรับใช้ในระบบการสื่อสาร
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด Baker & McKenzie Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 25 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2636 2000 โทรสาร 0 2636 2111
E-mail: bmta@bakermckenzie.com

Abdulrahim Place 25th Floor, 990 Rama IV Road, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2636 2000 Fax.: +66 2636 2111
E-mail: bmta@bakermckenzie.com
ผู้ติดต่อ 1.นางสาวฐานิยา อนุชิตโอฬาร (บั๊ม)
มือถือ: 08 5980 2304, 08 6577 9958
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901
Miss Thaniya Anuchitolarn
Mobile: +668 5980 2304, +668 6577 9958
Tel.: +66 2636 2000 Ext. 4901

2.นายกันตพัฒน์ ฟ้าวิทยะพัฒน์
มือถือ: 08 1848 3811
Mobile: +668 1848 3811

3.นายชาญสิญจ์ ตั้งบูรณากิจ
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901

4.นายกิตติธร บุณยเกียรติ
โทรศัพท์: 0 2636 2000 ต่อ 4901
เว็บไซต์ www.bakermckenzie.com
หมายเหตุ นายธีรพล สุวรรณประทีป
นางสาวสยุมพร สุจินตัย
นางกนกลักษณ์ มหัตเดชกุล
นายนนท์ หรยางกูร
นายชาญสิญจ์ ตั้งบูรณากิจ
เจ้าของสิทธิ ซิสโก เทคโนโลยี อิงค์ CISCO TECHNOLOGY, INC
สัญชาติ
ที่อยุ่
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.