ระบบฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้า

ชื่อเครื่องหมายการค้า SOBRANIE
สินค้า/บริการ ยาสูบใช้สูบ ยาสูบใช้กับกล้องยาสูบ ยาสูบใช้เคี้ยว ยาสูบเทียม บุหรี่ ซิการ์ ยานัตถุ์ ที่เขี่ยบุหรี่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า กล้องสูบบุหรี่ที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะมีค่า ไฟแช็ก กระดาษมวนบุหรี่ หลอดบุหรี่ ไม้ขีดไฟ
เว็บไซต์
ตัวแทนสิทธิ บริษัท สำนักกฎหมายดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด Domnern Somgiat & Boonma Law Office Ltd.
ที่อยู่ เลขที่ 719 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2639 1955-6 โทรสาร 0 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th

719 Si Phya Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand.
Tel.: +66 2639 1955 Fax.: +66 2639 1956-57
E-mail: mail@dsb.co.th
ผู้ติดต่อ นายพีรพล แก้วด้วง
Mobile: + 66 (0) 81 657 1107

นายวชิระ สาระจันทร์
Mobile: 0816478270

นายวันชัย ผาไธสง
Mobile: 0922485849
เว็บไซต์ www.dsb.co.th
หมายเหตุ นายรุทร นพคุณ
T. 02-639-1955 #257
เจ้าของสิทธิ เจที อินเตอร์เนชั่นแนล เอส.เอ. JT International SA
สัญชาติ ญี่ปุ่น
ที่อยุ่ 1, รู เดอ ลา กาเบลล์, 1211 ประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์
หมายเหตุ
ภาพตัวอย่าง
©2014-2015 IPRs produced by Pharnuphon Jiraamphorn. All rights reserved.